دیوارهای پوششی کناف

دیوار های پوششی کناف، ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک کاری
(جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری) ، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق
صوت یا حرارت پوشش معماری یا بازسازی سطوح دیوارهای بنایی موجود
در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرندکه دردو گروه بدون سازه و یا با زیر
سازی فلزی دسته بندی می شوند.

divarePoosheshiHead

انواع دیوارهای پوششی کناف